• Info van A tot Z

  Aanmelding
  Nieuwe leden kunnen worden aangemeld bij Zeelandia Middelburg via een digitale inschrijfformulier. Voor kinderen geldt dat zij minimaal de leeftijd van 4 jaar moeten hebben. Zij mogen twee weken op proef meetrainen. Door de coördinator van desbetreffende leeftijdscategorie worden zij voorlopig ondergebracht bij een jeugdteam. Na inschrijving krijgt uw kind - in overleg met trainer en teamleider - een definitieve plaats bij een van de jeugdteams toegewezen. Bij de pupillen kunnen maximaal 6, 8 of 10 kinderen bij een team ingedeeld worden. Een 7e, 9e of 11e lid bij een desbetreffend team traint alleen mee totdat er weer een nieuw team is ingeschreven. Uw kind wordt dan ingedeeld in dit nieuwe team. Uw kind traint en speelt in dit nieuwe team mits er voldoende kader is gevonden. 

  Afmelding
  Voor beëindiging van het lidmaatschap kunt u gebruik maken van het digitale formulier voor afmelden als lid. Afhankelijk van de datum waarop het afmeldingsformulier door de ledenadministratie wordt ontvangen, is er contributie tot een bepaald tijdstip verschuldigd. In ieder geval geldt dat bij een opzegging na 30 juni er voor het gehele aankomend seizoen contributie betaald moet worden. De secretaris informeert de coördinator, die op zijn beurt de desbetreffende trainer en teamleider omtrent de afmelding inlicht.

  Adreswijziging
  Een adreswijziging dient zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven middels het digitale formulier voor adreswijziging.

  Afgelastingen
  In de periode rond de winterstop kan het voorkomen dat velden door het natte weer worden afgekeurd en dat wedstrijden/trainingen daardoor worden afgelast. De teamleider/trainer informeert de spelers van zijn team hieromtrent rechtstreeks of via - een door hem op te zetten - groepsApp
  Voor de wedstrijden op zaterdag en zondag kan het zijn dat de KNVB alle wedstrijden in een regio of landelijk afgelast. Deze informatie is te vinden op teletekst-pagina 603 vanaf vrijdag ±18.00 uur. Worden de wedstrijden plaatselijk afgelast, dan is dat pas zaterdagmorgen om ± 7.30 uur bekend. De informatie wordt ook zo spoedig mogelijk op onze website geplaatst en via voetbal.nl gedeeld met alle teamleden. De consul waarschuwt de verenigingen/scheidsrechters van buitenaf, de wedstrijdsecretaris waarschuwt eerst de coördinatoren die op hun beurt de leiders waarschuwen. Wie het eerst moet spelen wordt het eerst verwittigd. Bij afgelastingen proberen we als club een alternatief programma te regelen, in overleg met de desbetreffende trainer(s) en leider(s), op hetzelfde tijdstip als dat aanvankelijk zou spelen. 

  Uitgangspunt is dat we op trainingsdagen een zwaarwegend advies geven aan de trainers. Wanneer er niets gepubliceerd wordt, schatten we vanuit het management in dat er geen veiligheidsrisico is. Zo wel, dan wordt dit voor 15u gepubliceerd op de site. Geen bericht = goed bericht. Zo wordt het voetbalprogramma voor de zaterdag (waar mogelijk) ingeschat op de vrijdagmiddag. Wanneer er geen bericht voor 17u gedeeld wordt, kan er gevoetbald worden, mits er geen onverwachte (weers-/veld-)veranderingen optreden. 

  Beleid
  Voor onze vereniging is door de algemene ledenvergadering een integraal beleidsplan vastgesteld, waarin korte- en langetermijndoelstellingen zijn opgenomen voor alle geledingen en organisatieonderdelen binnen de vereniging.

  De hoofddoelstellingen die voor de jeugdafdeling in het beleidsplan zijn neergelegd, zijn de volgende:

  • Een goede organisatie van de jeugdafdeling, gericht op een verantwoorde sportbeleving door de jeugdleden.
  • Een geleidelijke verbetering van prestaties (in teamverband en individueel), met inachtneming van het recreatieve element.
  • Verbeteren van de kwaliteit van de jeugdopleiding.
  • Het bereiken van een goede doorstroming van jeugdspelers tussen de leeftijdscategorieën en naar de senioren.
  • Bewerkstelligen van een sportieve sfeer en verstandhouding, hetgeen ook inhoudt dat de jeugdleden handelen binnen gestelde regels, normen, en waarden.
  • Het aanbieden van wedstrijden en trainingen op alle niveaus; dat betekent dat er ook volop ruimte is voor minder prestatiegericht spelers. Daarnaast worden tal van activiteiten georganiseerd rondom het voetbal.


  Clubhuis
  Het clubhuis bevindt zich aan de M.H. Boassonlaan 6 en is telefonisch te bereiken op nummer 0118-628774.

  Competitie
  De juniorenteams spelen in een najaars- en voorjaarscompetitie (september - december en februari - mei). De senioren spelen een volledige competitie (september - mei). Tegen elke tegenstander wordt in een thuis- en in een uitwedstrijd gespeeld. Op de website en in de App http://www.voetbal.nl/ worden de uitslagen en de standen van alle  junioren- en seniorencompetitie- en bekerwedstrijden bijgehouden. De pjupillenteams spelen in vier reeksen tussen de vakanties. Voor de O10 en jonger worden geen standen en ranglijsten bijgehouden.

  Contributie

  De contributie voor dit seizoen op jaarbasis is als volgt vastgesteld:

   


  Voetballende leden

  Senioren                                                                                                                               € 203,-
  O19                                                                                                                                      € 190,-
  O17                                                                                                                                      € 190,-
  O15                                                                                                                                      € 183,50
  O13                                                                                                                                      € 183,50
  O11                                                                                                                                      € 177,-O10                                                                                                                                      € 177,-O9                                                                                                                                        € 177,-  


  Spelers die spelen in een selectieteam betalen € 20,- extra.
  De bijdrage voor techniektraining is voor iedere pupil (j/m) van de O13 t/m O8 pupillen gelijk. Voor deze specifieke trainingsinhoud worden professionele techniektrianers vanuit onze partner Skills & Control ingezet waarbij iedere deelnemer zijn deelnemersbijdrage betaalt aan S&C. 

  overige leden
  Recreatief 45+                                                                                                                  €  105,-
  Niet-spelende leden                                                                                                           €    92,- 
  Donateurs                                                                                                                         €    40,-
  Bridge                                                                                                                              €    40,-

   

   

  Er is een gezinsreductie op de contributie van toepassing indien er meer dan 2  gezinsleden uit een gezin betalend lid van de voetbalvereniging zijn. De reductie bedraagt 25% op het laagste te betalen bedrag. De contributie dient betaald te worden door middel van een toegezonden factuur of door het machtigen van de vereniging.

  Het jeugdsportfonds ondersteunt kinderen van ouders die het financieel minder breed hebben. Voor aanvragen en informatie kunt u contact opnemen met Dennis Plantinga, 0118-670837.

  Coördinator
  De Technische Commissie heeft - samenvattend - de volgende taken:

  • De coordinator behartigt de belangen van de specifieke categorie en is in dat verband het aanspreekpunt voor alle zaken die de categorie aangaan. Hij is het aanspreekpunt voor trainers, teamleiders, spelers en ouders/verzorgers van spelers die bij de teams uit zijn categorie horen, alsmede voor bestuurs- en commissieleden en andere medewerkers die bij de organisatie van de vereniging betrokken zijn.
  • Aan het begtin van het seizoen stelt hij/zij op basis van gegevens van de KNVB een wedstrijdoverzicht per team op. Het vastleggen van vriendschappelijke wedstrijden en deelname aan toernooien verzorgt de leider van het team in overleg met de wedstrijdsecretaris en de toernooicommissie.
  • Hij/zij stelt in overleg met trainers en de verantwoordelijke voor de veldindeling geschikte trainings-dagen en trainingstijden vast en maakt deze schriftelijk kenbaar aan direct betrokkenen.
  • Op initiatief van de TC vindt ongeveer 3 maal per seizoen een gezamenlijk overleg plaats met trainers en teamleiders van alle teams uit de categorie. Dit overleg is met name bedoeld om te beoordelen of de organisatie goed verloopt, na te gaan of bijsturing nodig is en zo nodig te komen tot aanpassingen c.q. verbeteringen.
  • De technisch coordinator heeft zitting in de technische commissie en behartigt daarin de belangen van zijn/haar categorie en heeft daarin tevens een actieve rol ten behoeve van de algehele organisatie.
  • Hij/zij zorgt ervoor dat alle trainers, teamleiders en teams over het benodigde materiaal kunnen beschikken in samenwerking met de materiaalcommissie.

  Diefstal
  Het komt helaas voor dat bij wedstrijden en trainingen geld of waardevolle spullen uit de kleedkamer worden gestolen. Laat deze daarom niet achter in de kleedkamer, maar geef ze in beheer aan de team-leider of laat ze zoveel mogelijk thuis. De vereniging neemt overigens geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor spullen die vermist worden of verloren gaan.

  Douchen
  De vereniging staat op het standpunt dat jeugdspelers vanaf O12, na wedstrijden en trainingen, met het oog op de hygiëne en zelfstandigheid, moeten douchen. Tijdens het douchen is het dragen van badslippers verplicht.

  Fietsen
  Fietsen mogen niet op het trainingsveld en het wedstrijdveld neergezet of neergelegd te worden. Fietsen dienen netjes gestald te worden in de fietsenrekken.

  Gedragsregels
  In ieder samenwerkingsverband is het nodig om gedragsregels af te spreken. Zonder regels zijn organisaties niet beheersbaar. Dus ook binnen deze vereniging dienen gedrags- en omgangsregels te gelden. Het is niet de bedoeling alleen ge- en verboden op te leggen. Er gelden afspraken waarin de normen en waarden waaraan de vereniging hecht tot uitdrukking komen. In het beleidsplan is dit verder uitgewerkt. Hierna worden de belangrijkste gedragsregels genoemd.

  • "Fairplay" wordt uitgedragen en er wordt naar gehandeld!
  • Voetbal is een teamsport. Dat betekent gezamenlijk plezier hebben en als dat mogelijk is een prestatie neerzetten met inachtneming van "Fair play". Ook de misschien volgens sommigen wat minder getalenteerde voetballers horen daarbij. Pesten of treiteren wordt niet getolereerd.
  • Scheidsrechters worden, ook al ben je het met een beslissing niet eens, met respect behandeld.
  • Naar de trainers en de teamleiders dient altijd geluisterd te worden.
  • Wapenbezit, diefstal of het aanbrengen van vernielingen wordt niet geaccepteerd. In voorkomende gevallen wordt aangifte gedaan bij de politie en veroorzaakte schade wordt op betrokkene(n) verhaald.
  • De kleedkamers, het clubhuis en het sportpark dienen netjes en schoon gehouden te worden.

  Indelings- en doorstroombeleid - jeugd
  De Technisch Coördinatoren bepalen in overleg met de betrokken trainers en leiders in welk elftal een speler speelt. Zij baseren zich daarbij op het technisch jeugdbeleidsplan van de vereniging. Ingeval van persoonlijke omstandigheden kan ook de voorkeur van een speler (en/of zijn ouders/verzorgers) daarbij worden betrokken.
  Het beleid houdt onder andere in dat, met in achtneming van het voorgaande, spelers verplicht kunnen worden om éénmalig, tijdelijk, of langere tijd in een ander ("hoger" of "lager") team te spelen.

  Kleedkamer
  De kleedkamers (genummerd) bevinden zich onder de tribune bij het hoofdveld. Tijdens trainingen en wedstrijden dient van vooraf aangegeven kleedkamers gebruik gemaakt te worden. De teamleiders, trainers én spelers zien erop toe dat de kleedkamers op een juiste wijze worden gebruikt en dat deze daarna netjes worden achtergelaten. Uiteraard kunnen in het geval van de jongere teams ouders/verzorgers hierbij assistentie verlenen (bijvoorbeeld aanvegen van kleedkamer en droogtrekken van de doucheruimte). Indien er meer teams gebruik moeten maken van één kleedkamer, dan dienen de spullen zoveel mogelijk bij elkaar gehouden te worden (spullen en tassen aan één kant van de kleedkamer neerzetten).

  Mededelingen

  Spelers/spoeelsters (en hun ouders of verzorgers) worden mondeling als ook schriftelijk/via de App of mail door de coördinator, in samenwerking met de trainer(s)/leider(s) van hun categorie geïnformeerd over de teamindelingen, wedstrijden, trainingen, tijden et cetera. Deze informatie is ook terug te vinden op de website (www.zeelandiamiddelburg.nl). Tussentijds kan er tijdens de trainingen of na de wedstrijden schriftelijk of mondeling aanvullende informatie aan de spelers/speelsters worden gegeven. Indien hieromtrent onduidelijkheden of onzekerheden bestaan dan is het raadzaam om de teamleider zo snel mogelijk te raadplegen.

  Ouders/verzorgers
  In de praktijk blijkt het belangrijk te zijn om ook ouders/verzorgers op hun gedrag te wijzen. Helaas komt het voor - gelukkig sporadisch - dat het gedrag van ouders langs de lijn niet overeenkomt met wat de vereniging als gewenst gedrag bestempelt. Hou daarom altijd het voorbeeldgedrag - met name langs de zijlijn - voor ogen. Ook de ouders zijn onderdeel van "Fair Play". Luidruchtig afkeurend gedrag naar scheidsrechter en/of jeugdspelers is bijvoorbeeld uit den boze als ook roken. Betrokkenheid bij de vereniging en dus uw kinderen stellen wij ten zeerste op prijs. Daar hoort het op een plezierige manier met elkaar omgaan bij. Van de ouders/verzorgers wordt tevens verwacht dat zij bij toerbeurt rijden naar uitwedstrijden. Zie ook punt 30 : Vervoer.

  Scheenbeschermers
  Het dragen van scheenbeschermers tijdens wedstrijden is door de KNVB verplicht gesteld. Dit is een nuttige maatregel om pijnlijke en ernstige blessures te voorkomen. Ook tijdens trainingen is het raadzaam om scheenbeschermers te dragen.

  Scheidsrechters
  Bij de pupillen en de lager juniorenteams zorgen de thuisspelende vereniging voor een scheidsrechter. Dit kunnen senioren, oudere jeugdspelers en ouders of verzorgers zijn. Voor verschillende teams die uitkomen in de A-categorie van de KNVB worden door de KNVB scheidsrechters toegewezen. De junioren die de cursus pupillenscheidsrechter gevolgd hebben zullen bij eigen thuiswedstrijden bij toerbeurt ingezet worden om een wedstrijd te fluiten bij de pupillen.

  Speelveld
  De elftallen (senioren, O19 t/m O13) spelen op een heel veld, de O12 en O11 spelen als een achttal op een half veld  en de zestallen (O10 t/m O8) spelen op een kwart veld. De lengte en de breedte van een half veld varieert tussen respectievelijk 50/70 meter en 35/50 meter. De minicategorie (o7 en O6) speelt op een achtste veld. De afmetingen variëren naar inzicht van de trainers en coördinator, maar zijn altijd gericht op de KNVB normen.

  Spelerspas
  Met ingang van het seizoen 2018-2019 is de spelerspas "nieuwe stijl" ingevoerd. Iedere speler/speelster dient zich goed geregistreerd te hebben en dient zijn/haar eigen gegevens via de voetgbal.nl-app up-to-date te houden. De ledenadministratie i.s.m. de wedstrijdsecretariaat en de TC zorgt voor registratie van de spelers/speelsters als zijnde in de "bondsteams" bij de KNVB. De speler zelf dient voor een pasfoto te zorgen. Geen registratie betekent niet voetballen.

  T-tag 
  De T-tag, nodig voor betaling van de tunnel onder de Westerschelde, kan ’s zaterdags opgehaald worden bij het wedstrijdsecretariaat nadat ze gereserveerd zijn via de mail. Bij terugkomst dienen de T-tags ingeleverd te worden in de (buiten)brievenbus aan de voordeur van het clubhuis. 

  Teamindelingen
  Aan het einde van elk seizoen worden voor zowel pupillen, junioren als senioren de teams voor het daaropvolgende seizoen samengesteld. Verantwoordelijk voor deze samenstelling zijn de technisch coördinator, de trainers en de teamleiders. Bij alle jeugdteams worden vrienden/vriendinnen waar mogelijk/wenselijk bij elkaar in één team gebracht. Naarmate de leeftijd oploopt wordt de selectie serieuzer aangepakt. Hiermee wordt voorzichtig een begin gemaakt bij de JO9. Uiteraard is het mogelijk dat er in de loop van een seizoen wijzigingen plaatsvinden. Bij de senioren wordt onderscheid gemaakt tussen prestatief en recreatief voetbal, waardoor er voor de hogere teams op kwaliteit geselecteerd wordt.

  Teamleider
  Per team is er minstens één teamleider die - samenvattend - de volgende taken heeft:

  • Hij/zij behartigt de belangen van zijn team en is in dat verband het aanspreekpunt voor alle zaken die zijn team aangaan. Hij/zij is het aanspreekpunt voor trainer(s), coördinator, spelers en ouders/verzorgers van spelers/speelsters die bij zijn/haar team horen.
  • Hij/zij geeft belangrijke zaken, zoals ernstige blessures, ziekenhuisopnames en/of langdurig zieken, een eventueel (naderend) kampioenschap door aan een lid van de kampioenencommissie en de TC.
  • Zorgt bij ziekte enz. voor een vervanger, zodat het team niet zonder leider staat.
  • Hij/zij  is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken voor, tijdens en na de wedstrijden. Hij/zij ziet erop toe dat een scheidsrechter en/of grensrechter ontvangen wordt, verzorgt de coaching en warming-up (bij afwezigheid van de trainer), de drank voor in de rust en houdt toezicht op een goed verloop in de kleedkamer.
  • Hij/zij zorgt dat de kleedkamers netjes worden achtergelaten, ook die van de tegenstander.
  • Hij/zij regelt het vervoer m.b.t. de uitwedstrijden. Hij/zij maakt hiervoor aan het begin van het seizoen een rijschema voor de ouders/verzorgers, zodat men ruim op tijd weet wanneer men aan de beurt is. Mocht men verhinderd zijn, dan dient men zelf voor vervanging te zorgen of onderling te ruilen.
  • Hij/zij fungeert, indien nodig, als grensrechter bij het eigen team en zorgt in voorkomende gevallen voor een scheidsrechter bij de thuiswedstrijden
  • Hij/zij zorgt voor het invullen en inleveren van het wedstrijdformulier via de wedstrijdzaken-app
  • Hij/zij neemt deel aan het gezamenlijk overleg - trainers en teamleiders - dat de coördinator van zijn categorie een aantal malen per seizoen belegt.
  • Hij/zij draagt zorg voor het materiaal - 2 wedstrijdballen, verbandtrommel, waterzak met spons - dat hem voor zijn team ten behoeve van de wedstrijden ter beschikking is gesteld.
  • Hij/zij is regelmatig aanwezig bij de trainingen, onderhoudt contact met de trainer(s), ouders of verzorgers en draagt bij aan een goede verstandhouding tussen de spelers/speelsters onderling.

  Technisch Jeugd Coördinator
  Er zijn technische jeugdcoördinatoren en een hoofd opleidingen aangesteld. Deze hebben als hoofdtaak het ondersteunen van de trainers en het uitvoeren van het technisch beleid.

  Tenue
  Het voetbaltenue voor de wedstrijden dient zelf aangeschaft en onderhouden te worden. Het kan (met korting) gekocht worden bij Intersport Erik.

  • Shirt: groen/wit gestreept.
  • Broek: zwart.
  • Kousen: groen/wit gestreept (horizontaal).

  Toernooien
  Na afloop van de competitie wordt er door het merendeel van de jeugdteams, maar soms ook senioren, aan meerdere toernooien deelgenomen. Ook ligt het in de bedoeling om ieder seizoen een eigen pupillentoernooi te organiseren. Ook zijn wij als vereniging gastheer en organisator van de Middelburgse SchoolvoetbalCup voor de groepen 5 t/m 8 voor jongens en meiden.

  Trainingen
  De namen van de trainers en de trainingstijden worden per team door de coördinator van elke leeftijdscategorie voorafgaand aan het seizoen bekend gemaakt. Hierbij is het mogelijk dat er in de loop van het seizoen aanpassingen en wijzigingen noodzakelijk zijn. Gedurende de winterperiode (circa november t/m maart) trainen de O6/O7-pupillen waar mogelijk/noodzakelijk in de zaal. De overige jeugdspelers trainen het gehele seizoen buiten. Warm aankleden is overigens verplicht voor trainingen tijdens de winterperiode (een trainingspak, een windjack en/of thermokleding en zo nodig ook handschoenen).

  Verhindering
  Spelers die zijn verhinderd (ziekte, vakantie etc.) om aan wedstrijden en trainingen deel te nemen dienen dit zo spoedig mogelijk aan hun trainer of teamleider door te geven.

  Vervoer 
  Het vervoer naar uitwedstrijden wordt in het geval van de jeugd met auto’s van teamleider(s), ouders of verzorgers georganiseerd. Het is de taak van de teamleider om hier zo nodig door middel van een rooster invulling aan te geven. Reiskosten naar verenigingen die verder dan 35 kilometer van Middelburg zijn verwijderd kunnen  - op basis van het beschikbare declaratieformulier worden vergoed. De voorwaarden voor declaratie staan vermeld op het declaratieformulier. Voor het vervoer naar competitiewedstrijden buiten Zeeland worden zo nodig busjes gehuurd.

   

  Verzekering

  Door lidmaatschap van de vereniging valt ieder lid onder de verzekering van de KNVB. Deze verzekering is slechts aanvullend op de "eigen" verzekering voor zover deze niet toereikend is. In dit kader zijn van belang de ongevallenverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering. Hierna een korte toelichting op beide verzekeringen.

  Ongevallenverzekering 
  Verzekerd zijn de leden van de KNVB, zowel spelers als niet spelenden. Daarbij zijn ook verzekerd de deelnemers aan door de KNVB georganiseerde activiteiten, zoals schoolvoetbal e.d. De verzekering geldt niet alleen voor deelname aan wedstrijden, maar ook als toeschouwer van wedstrijden, als cursist en deelnemer aan een vergadering. Ook de reis van en naar deze activiteiten vallen onder de verzekering.
  De verzekering keert vaste bedragen uit bij invaliditeit en overlijden en in geval van ziekte of ongeval geldt een (aanvullende) uitkering van maximaal € 110,-. Voor het verkrijgen van een vergoeding dient een schadeformulier ingevuld en opgestuurd te worden.

  Aansprakelijkheidsverzekering 
  De vereniging, de (individuele) leden, de vrijwilligers (bijvoorbeeld vervoerders) vallen onder deze verzekering. Deze verzekering is geldig voor alle verenigingsactiviteiten. Opzettelijk veroorzaakte schade (vernielingen) worden door deze verzekering echter niet gedekt. Ook deze verzekering is aanvullend op andere (individueel) van toepassing zijnde verzekeringen.

  Vrijwilligers
  Voetballen bij V.V. Zeelandia Middelburg betekent dat ook van de junioren, senioren en de ouders/verzorgers van hun kinderen een actieve rol wordt verwacht. Een club die draait op vrijwilligers heeft altijd behoefte aan hulp. In welke vorm dan ook. Betrokkenheid bij de sport van uw kind is goed voor zijn/haar ontwikkeling en bevordert tevens het verenigingsleven. Een leuk, gezellig en uitdagend verenigingsleven verhoogt in hoge mate het plezier van uzelf, uw zoon of dochter bij de vereniging.

  Van ouders/verzorgers wordt ‘verplichte’ deelname verwacht in de vorm van contributie-uren. Van voetballende senioren/junioren zal dit ook onvermijdelijk zijn. De normbesteding bedraagt 15 uur op jaarbasis. De taken die er liggen zijn immers omvangrijk: onderhoud sportcomplex, clubhuisdiensten, evenementenbegeleiding en natuurlijk trainen en begeleiden van onze jeugd.

  U kunt natuurlijk afwachten tot u gevraagd c.q. aangewezen wordt, echter uzelf aandienen ziet de vrijwilligerscommissie als een blijk van waardering voor het werk dat verzet wordt om uw kind een geweldige tijd bij onze vereniging te bezorgen!

  Website
  https://zeelandiamiddelburg.sportlink-clubsites.nl/
  Op deze site kunt u de meest recente informatie vinden, zoals het wedstrijdprogramma voor het komend weekend en de uitslagen van de wedstrijden. Ook belangrijke mededelingen worden op de site geplaatst. Neem dus regelmatig een kijkje op de site.

  Wedstrijden
  Jeugdwedstrijden worden meestal op zaterdag gespeeld, senioren spelen op zondag. et is mogelijk dat inhaalwedstrijden en bekerwedstrijden ook op doordeweekse dagen gespeeld moeten worden. De spelers dienen altijd op de vooraf aangegeven tijd en plaats aanwezig te zijn. De opstellingen worden door de trainer of teamleider gemaakt.

   wedstrijdduurbeoogde aanvangstijd bij thuiswedstrijden
  senioren & O19 2 x 45 minuten 13.00 uur; 15.00 uur
  O17 2 x 40 minuten 13.00 uur; 15.00 uur
  O15/O14 2 x 35 minuten 13.00 uur; 15.00 uur
  O13/O12 2 x 30 minuten 9.00 uur
  O11/O10 2 x 25 minuten 12.00 uur
  O9/O8 2 x 20 minuten 12.00 uur
  O7 4 tegen 4 10.00 uur (O6 speelt nog geen competitiewedstrijden)


  Wegwijzer
  In het clubhuis en in de Pleun zullen er verwijzingen staan, waarop u kunt zien waar welke wedstrijd gespeeld wordt. Verder is het raadzaam om uw voetbal.nl-app te raadplegen, waarop de info tevens omschreven staat.

  Winterstop
  In december en januari wordt er enkele weken geen competitie gespeeld. Indien de velden bespeelbaar zijn worden er voor de jeugd vriendschappelijke wedstrijden gespeeld en wordt er voor de jongste jeugd een traditioneel oliebollentoernooi georganiseerd. Voor de senioren wordt er een mixtoernooi voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie georganiseerd.

  Zoekgeraakt
  Uiteraard komt het wel eens voor dat er spullen kwijtraken. Gevonden voorwerpen worden op een centrale plaats oinhet clubhuis onder de trap bewaard en kunnen in overleg worden opgehaald. Voor spullen die bij andere verenigingen zijn kwijtgeraakt dient zelf initiatief richting desbetreffende vereniging genomen te worden.